Aanmelden

Wilt u uw kind(eren) aanmelden op onze school?

Dan maken wij hiervoor graag een afspraak met u!

Voor leerlingen die nieuw instromen op 4-jarige leeftijd is het voor ons fijn om tijdig te weten dat ze bij ons op school komen. Dit met het oog op de plaatsingsprocedure.

Hieronder staat beschreven welke aanmeldprocedure wij hanteren.

Stap 1: Oriëntatie en eerste kennismaking 

U maakt een eerste afspraak op school. U krijgt een rondleiding, ontvangt de schoolgids en mogelijk komt ook het volgende aan de orde:

  • Toelichting op het ondersteuningsprofiel van de school: hoe geeft de school invulling aan de basisondersteuning en hoe gaat de school om met ondersteuning, die buiten de basisondersteuning valt. Welke ondersteuning kan geboden worden en waar ligt de grens (zie ondersteuningsprofiel). Er wordt altijd gekeken naar de individuele situatie;
  • Toelichting op de procedure.

Stap 2 : Schriftelijke aanmelding van uw kind 

Er zijn twee mogelijkheden:

  1. Aanmelding van een nog niet schoolgaand kind.
  2. Uw kind zit al op school en u wil overstappen naar een andere basisschool.

 

  • Aanmelding van een nog niet schoolgaand kind. 

 

U kunt uw kind vanaf 3 jaar aanmelden. Als u uw kind voor het 3e jaar aan wilt aanmelden ontvangt u van school het aanmeldformulier. In het formulier staat de formele wettelijke regelgeving vermeld nl. de ‘aanmelding’ kan pas in behandeling worden genomen nadat het kind 3 is geworden. Op het aanmeldformulier vragen wij u om toestemming voor het opvragen van informatie bij de kinderopvang/peuterspeelzaal. Uiterlijk 10 weken vóór de datum waarop de toelating tot de school wordt gevraagd, meldt u uw kind schriftelijk aan.

U dient bij de aanmelding aan te geven of u uw kind ook bij een andere school en zo ja, welke school heeft aangemeld. Als u uw kind op meerdere scholen heeft aangemeld geeft u aan welke school de voorkeur heeft. Deze school krijgt in eerste instantie de zorgplicht.

De school vraagt u of uw kind extra ondersteuning nodig heeft, u moet dit aangeven. Bijvoorbeeld logopedie, fysiotherapie, is er sprake van opvoedingsondersteuning, een VVE plek op de peuterspeelzaal etc.

De school schat in of uw kind extra ondersteuning nodig heeft. Als dit het geval is maken school en u als ouder(s)/verzorger(s) een afspraak voor een intakegesprek. Tijdens dit gesprek wordt aan de hand van een aantal vragen in beeld gebracht waar de kansen en belemmeringen liggen en wat uw kind nodig heeft om aan het onderwijs deel te nemen.

Mogelijkheden:

  • Heeft uw kind géén extra ondersteuning nodig -> uw kind wordt toegelaten en ingeschreven in administratiesysteem van de school.
  • Als wordt ingeschat dat uw kind extra ondersteuning nodig heeft dan onderzoekt de school de ondersteuningsbehoefte. De zorgplicht gaat in. Dit betekent dat de school van aanmelding verantwoordelijk is voor de zorg van uw kind. De termijn van 6 weken start op het moment dat het aanmeldformulier op school is ontvangen.

 

  • Uw kind zit al op een andere school en u wilt overstappen naar een andere school, terwijl er geen sprake is van verhuizing. 

 

U wordt eerst uitgenodigd voor een gesprek om toe te lichten waarom u uw kind wil laten overstappen. De school waar u zich aanmeldt neemt – met uw toestemming – contact op met de school waar uw kind is ingeschreven, voor informatie over de leerling (stap 3). Daarna beslist de directeur binnen 6 weken op de aanmelding. Deze termijn mag hij verlengen met maximaal 4 weken.

Stap 3 : Onderzoek naar de ondersteuningsbehoefte van uw kind 

Binnen 6 weken na deze aanmelding moet de directeur van de school beslissen over de toelating. Deze periode kan éénmalig verlengd worden met 4 weken (totaal 10 weken). Indien de directeur niet binnen 10 weken kan beslissen, wordt uw kind tijdelijk geplaatst, tenzij uw kind al op een andere school staat ingeschreven.

Om te onderzoeken of en welke extra ondersteuning nodig is, gebruikt de school de uw informatie, eventueel aangevuld met informatie van het kinderdagverblijf of de peuterspeelzaal of het consultatiebureau. Als uw kind al op een school zit, vormt de informatie van die school ook een belangrijke bron voor de school waar het kind is aangemeld. Bij dit onderzoek wordt zonodig het samenwerkingsverband betrokken.

Heeft de school onvoldoende informatie voor een goede beoordeling, dan kan de school extra informatie vragen aan u. Met uw toestemming kan ook een extern deskundige aanvullend onderzoek worden gedaan of informatie bij derden worden gevraagd. Wordt die informatie niet gegeven, dan komen we uit bij ‘buiten behandeling plaatsen.

Stap 4 : Het nemen van de beslissing ten aanzien van toelating 

De directeur neemt de beslissing, u wordt uitgenodigd voor een gesprek waarbij het besluit van de school wordt besproken.

Indien uw kind niet toegelaten kan worden, volgt een inhoudelijke onderbouwing door de school, waarom de school van mening is dat uw kind niet toegelaten kan worden. Dit wordt zoals reeds genoemd met u besproken. De afwijzing wordt schriftelijk beargumenteerd en aan u overhandigd. De school zal samen met u naar een passende vorm van onderwijs zoeken. Hierbij zal overlegd worden met het samenwerkingsverband. Het definitieve weigeringsbesluit kan pas genomen worden als er een andere school voor uw kind is gevonden én als deze school uw kind kan plaatsen.

Indien de school van mening is dat uw kind beter past op een speciale school voor basisonderwijs of een school voor speciaal onderwijs, dat treedt de school in overleg met het samenwerkingsverband en zal er een toelaatbaarheidsverklaring (TLV) worden aangevraagd. Met deze verklaring kan uw kind geplaatst worden op een speciale basisschool of een school voor speciaal onderwijs. Wanneer er een school is gevonden, waar uw kind terecht kan, kan de school besluiten uw kind niet te plaatsen, ook al bent u het niet met die keuze eens. U moet dan zelf op zoek gaan naar een andere school.

Stap 5 Het maken en vastleggen van afspraken indien uw kind geplaatst kan worden met ondersteuningsbehoeften (OPP) 

Binnen 6 weken nadat uw kind tot de school is toegelaten stelt de school een concept ontwikkelingsperspectiefplan (OPP) op aan de hand van het model van het samenwerkingsverband. De school nodigt ouders uit om de inhoud met haar te bespreken. Op het handelingsdeel van het OPP heeft u als ouders instemming. Dat betekent dat de school alleen met uw instemming mag afwijken van de basisondersteuning. Na overleg met u als ouders wordt het OPP vastgesteld. Ten minste 1 maal per jaar evalueert de school met u als ouders het plan en stelt het opnieuw vast.

Zoeken