Oudercommissie (OC)

De OC organiseert samen met het team diverse activiteiten en bekostigt deze. Deze bekostiging vindt plaats via de ouderbijdrage die jaarlijks door de penningmeester wordt geïnd. Daarnaast stelt de OC zich onder meer tot taak de interesse voor school bij ouders te bevorderen en stimuleert het verrichten van ondersteunende werkzaamheden voor de school.

De zittingsduur is maximaal 3 jaar, daarna kan een OC-lid zich 2x herkiesbaar stellen.

De OC bestaat uit de volgende personen:

Voorzitter: Jamie van Ingen, moeder van James

Secretaris : Christine van Blijderveen, moeder van Thijs en Saar

Penningmeester: Erika Vink, moeder van Tim.

  • Marianne Nap, moeder Thijs.
  • Saskia Briene, moeder van Luke.
  • Esther Wilbrink, moeder van Lisa
  • Saskia Los, moeder van Doris
  • Muri Keizer, moeder van Feli
  • Annelise Peters, moeder van Elisa
  • Marianne Roelofs, moeder van Tom

Werkgroepen en ouderactiviteiten

Leden van de oudercommissie vormen samen met leerkrachten werkgroepen, deze zorgen voor de organisatie van activiteiten voor de kinderen. Hierbij moet gedacht worden aan o.a. de viering van Sinterklaas, Kerst, Pasen, eindfeest en het schoolreisje.

Naast de vaste vieringen en activiteiten zijn er ook spontane activiteiten en actie. Zoals o.a. een sponsorloop, kledinginzamelingactie en de bloembollenactie. Gelden uit deze activiteiten/actie’s worden ten goede gebruikt aan het aanschaffen en opknappen van materiaal voor de school, en dus voor de kinderen.

Per klas is er één (of meerdere) klassenouder(s). Deze ouder helpt de leraar bij het coördineren van de benodigde hulp binnen de groep. Ook bij sport en speldagen, excursies en andere activiteiten, worden ouders gevraagd als begeleider medewerking te verlenen. Voor het schoolkamp van groep 8 is ouderhulp onmisbaar.

Vrijwillige Ouderbijdrage

Ouders betalen voor openbaar onderwijs geen schoolgeld.

Er wordt een vrijwillige bijdrage gevraagd in de vorm van een jaarlijkse ouderbijdrage.

Uit de ouderbijdrage worden die uitgaven gedaan die niet vallen onder de reguliere onderwijsuitgaven: vaste uitgaven zijn de premies voor de ongevallenverzekering, bekostiging van schoolactiviteiten als het sinterklaas-, kerst-, eindfeest, kinderboekenweek, musical / afscheid groep 8 en schoolondersteuning in het algemeen.

Aan het begin van het schooljaar legt de oudercommissie verantwoording af over de besteding van dit geld. Daarnaast vindt jaarlijks controle plaats door ouders (kascontrolecommissie) op het beheer van de gelden door de penningmeester van de oudercommissie. Bijstelling van de bijdrage met meer dan 10% geschiedt altijd in overeenstemming met de MR. Het beheer van de financiën berust bij de ouderraad.

 

Zoeken