Visie

Wij willen een school zijn voor alle kinderen uit Ingen en omgeving. Wij zijn een openbare school, wat betekent dat wij open staan voor verschillende geloofs- en/of levensovertuigingen en culturele achtergronden. Het uitdragen en overbrengen van gelijkwaardigheid en respect naar een ieder staat hierbij voorop.

Om te komen tot ontwikkeling is het belangrijk dat een leerling zich veilig voelt op school. Duidelijke regels en afspraken zorgen hierbij voor rust en structuur. Iedereen weet waar hij aan toe is. Het geven van de (mede)verantwoordelijkheid voor de goede gang van zaken draagt bij tot een prettige werkomgeving. Respect voor elkaar, elkaars mening en elkaars eigendommen zijn zaken waar wij veel waarde aan hechten.Wij scheppen daarnaast een positief leerklimaat en een uitdagende leeromgeving.

In ons onderwijs willen we zoveel mogelijk de leerling centraal stellen. We kijken naar de mogelijkheden van de individuele leerling en proberen deze optimaal te benutten. Om dit hanteerbaar te houden stemmen we onze doelen en werkwijze zoveel mogelijk af op de groep, waarbij wij hoge verwachtingen hanteren, maar hierbij wel rekening houden met verschillen. De leerkrachten proberen zich in te leven in de kinderen, om daar hun aanpak op af te stemmen. Dit kan zowel inhoudelijk, maar ook op het gebied van instructie of verwerking.

Door in te spelen op initiatieven van leerlingen, passend bij de onderwijsdoelstelling, willen we betrokkenheid bij de leerlingen creëren en stimuleren om zo opbrengstgericht te werken aan de individuele ontwikkeling.

De rol van de leerkracht verschuift naarmate de zelfstandigheid en zelfredzaamheid van de leerling toeneemt, van een sturende naar een meer begeleidende rol.

We stimuleren leerlingen tot een taakgerichte werkhouding, waarbij ze mede-eigenaar van hun ontwikkeling worden gemaakt.

Samen weet je meer dan één. Dit geldt voor zowel leerlingen als volwassenen. Als team willen wij daarom contact blijven houden en samenwerken met onze omgeving, samenwerkingsverbanden en andere onderwijsinstanties. Hierbij willen we open en kritisch naar ons eigen handelen kijken om op die manier de kwaliteit van het onderwijs hoog te houden.

Een speciale rol hierin is weggelegd voor onze ouders. De school hecht veel waarde aan een goede relatie met de ouders. Ouders kennen hun kind het allerbeste. Een goede samenwerking tussen ouders en leerkracht(en) is van positieve invloed op de ontwikkeling van het kind. Samen met ouders betrokken zijn bij en verantwoordelijk zijn voor de ontwikkeling van uw kind vinden wij vanuit school dan ook heel belangrijk.

Zoeken